والی بدخشان خواستار برکناری همه هیئت

 رهبری ولایت به استثنای خودش گردید

"سوریان"

 منشی عبد المجید والی بدخشان طی درخواستی رسمی از دولت خواستار برکناری هیئت رهبری ولایت بدخشان و تعویض کارکنان از سطح مدیریت تا ریاست با منسوبین ولایات دیگر کشور  به شمول قوماندان امنیه، ریس محاکم ، ریس حارنوالی ، قوای محافظ سرحدی از افراد تا قوماندان، پولیس شاهراه از افراد تا قوماندان، افراد قوماندانان و مدیران ماتحت ریاست امنیت ملی گردیده است. والی بدخشان که خودش از ولایت بغلان میباشد جهت تشویق کارکنان جدید از ولایات دیگر برای آنها خواستار 5000 تا 10000 هزار افغانی کرایهِ خانه  و پرداخت دیگر امتیازات گردیده است. وی همچنان خواستار اعزام هئیت عالیرتبه دولتی از مرکز بقول خودش جهت محاسبه ، تصفیه و استرداد املاک ، جایداد ها و سرمایه های دولتی از جمله معادن از دست افراد غیر مسول گردیده است.

وی همچنان خواستار اعزام یک قطعهِ مجهز از پولیس ملی و یک کندک اردوی ملی با امکانات کافی نظامی و مادی به بدخشان شده و از مقامات دولتی خواسته تا مصارف سفر و حضر این قطعات را با در نظر داشت شرایط محیطی و جغرافیای بدخشان طوری سنجش نمایند که عدم کفایت در راستایی اجراات عملی آنها احساس نگردد وی تاکید نموده است که در ترکیب قوای مذکور هیچیک از بدخشانیها و ساکنین ولایت همجوار(تخار) نباشد و این قوا مستقیماً تحت امر والی باشد.

منشی مجید که در گذشته یکی از اعضای بلند پایهِ حزب اسلامی حکمتیار بود بعد ها راهِ خود را ظاهراً از راهِ حکمتیار جدا نمود و تلاش نمود تا با مخالفین حکمتیار کنار بیاید که در نتیجهِ آن در نهایت بولایت بدخشان توظیف گردید.

هر چند که او در روزهای نخستین با ارائهِ طرحهای توانست اعتماد عدهِ از مردم همیشه خوش باور را بدست آرد و عدهِ مردم که از بیکارگی والیهای گذشته بجان آمده بودند حد اقل دل خود را به تعغیراتی مثبتی ولو اندک خوش نموده بودند اما گذشت زمان ثابت کرد که نه تنها جناب والیصاحب قوهِ ابتکاری ندارد که بلکه از گذشتگان خو یش هم ناکارا تر از آب در آمد.عده از بدخشانیها بدین باورند که وی با بکار گیری علایق گذشته تنظیمی در بساری موارد تلاش نمود تا اختلافات تنظیمی را که در بدخشان تقریباً از میان رفته بود دو باره دامن زند تا برای خویش پشتوانهِ سیاسی ، نظامی دست و پا کند.

سوال اساسی درینجاست که چه نیازی به ورود پولیس ملی و اردوی ملی به ولایتی که از جملهِ امنترین مناطق کشرو است احساس میشود در حالیکه در ولایات جنوبی و شرقی همین حالا جنگ تمام عیار بر علیه دولت جریان داشته و کمبود نیروهای وفادار به دولت درانجا مشهود است چرا نیروهای دولت به بدخشان خواسته شوند؟ آنهم به امتیازات و امکانات فوق العاده؟ چرا کارمندان بدخشانی تا درجه مدیران بر طرف یا عوض شوند و در عوض افراد از ولایات دیگر آورده شوند آنهم با امتیازات فوق العاده؟ اگر جناب والی صاحب اندک ترین دلسوزی ببدخشان داشتند چرا همین امتیازات را برای نیروهای امنیتی بدخشان و کارمندان ملکی آن نخواستند تا آنها با انرژی و قوت بیشتر کار کنند وولایت خود را آباد کنند؟

مگر مادر دلسوزی بیشتر به کودک دارد یا مادر اندر؟

همه مردم افغانستان بدین اصل اعتراف دارند که مردم بدخشان در دانش و فرهنگ ید بالای دارند  و بدخشان بیشتر از هر ولایتی کدر مجرب و متخصص دارد سوالی اساسی درینجاست که چرا کارمندان دولتی ادارات از بدخشان نباشد و چه نیازی بدان احساس میشود که افراد تنبل ، مغرض ، کم سواد ، مجحول الهویه را از دیگر ولایات بیاریم وبرایشان اینهمه امتیازات را بدهیم؟ آنهم در حالیکه همین حالا هزاران بدخشانی با احساس ، تحصیلکرده و مبتکر که توانایی ادارهِ کشور را دارند بیکار و بی سرنوشت هستند؟

تقاضای اخیر جناب والیصاحب بدین حدس و گمانها قوت میبخشد که شاید وی مامور اجرای برنامه خاصی در بدخشان شده باشد یا اینکه خودش را به چنین ماموریتی متعهد بداند یا اینکه میخواهد  محمد گل بدخشان وشیر خان شیوه شود ، زیرا موصوف علاقمندی خویش را در قسمت حل مسئله  خیالی اراضی دولتی و علفچرهای بدخشان هیچگاهی پنهان نکرده است در حالیکه در بدخشان چنین معضله وجود ندارد اراضی دولتی و علفچرهای بدخشان مانند تمام ولایات دیگر به مردم بدخشان تعلق دارد و مردم بدخشان ادعای هیچ زورگو ویاوه سرا را دیگر به پشیزی نخواهند خرید.

شاید جناب والیصاحب هنوز هم خواب صدها سال قبل را میبینند تا با دستاویز قرار دادن فرمانهای احمقانهِ عدهِ از شاهان ستمگر ، بدنام ووطنفروشی که نیمی از سرزمین افغانستان را در شمال و جنوب در بدل چند سال جیرهِ غذایی به روسیهِ تزاری و بریتانیا بخشیدند و امروز باید اجساد و مسلوقهایشان مورد محاکمه قرار گیرد به زور قوهِ نظامی علفچرهای بدخشان را در اختیار کوچیها و ممکن اقوام خویش قرار دهند که از دولت مرکزی که همین حالا در تامین امنیت کابل به مشکل مواجه است کندکهای مجهز اردوی ملی و پولیس ملی را خواهان شده است.

اما شما میدانید ما هم میدانیم و خدا از همه بهتر میداند که اینهمه هوسها دیگرخوابست و خیالست و جنونست وفریبست و محال.