فراخوان

نشريه صدای بدخشان يک نشريه فرهنگی، اجتماعی، آزاد ، غير وابسته وغير پروپوزلی ميباشد که  فرهنگ،  تاريخ،ُ تمدنهای باستان،ُ دردها و آلام بدخشان و بدخشانيها را فرياد ميکند اين هفته نامه در ولايات بدخشان ُ، کندز، تخارو بلخ مراکز توزيع ثابت داشته و در ولايات کاپيسا پنجشير پروان نيز توزيع ميگردد تيراژ اين نشريه پنجهزار بوده در شهر کابل نيز ۱۰۰۰ شماره توزيع ميگردد که تمام مراکز و نهاد های فرهنگی، رسانه ها و وزارتخانه ها را تحت پوشش دارد. این هفته نامه در هشت صفحه با قطع وصحافت زیبا هر پنجشنبه به چاپ میرسد

در ولايت بدخشان در تمام ۲۹ واحد اداری ( به شمول فيض آباد) توزيع ميگردد.نشریه صدای بدخشان کمکهای بلا عوض افراد فرهنگ دوست و نیک اندیش را میپذیرد

علاقمندان و دوست داران اين هفته نامه در سراسر جهان که خواهان تماس با ما اند يا اينکه مطالبی را جهت نشر ميفرستند ميتوانند از طريق آدرس زيرين با ما در تماس شوند:

Shahin1492@yahoo.com

تيلفون تماس:  0093799305459