شبی که باغ تنت رنگ آشنای داشت

نگاهِ وحشیی تو جوهر جدایی داشت

حضور قامت تو در حصار شب لغزید

نگاهِ من ز رخت جلوه ها گدای داشت

*****

ما دیده براهیــــــــــــــــــــــــم تو ایدوست بیا

دیدار رخ دوست چه نیـــــــــــــــــــکوست بیا

در باور بی باوری خویـــــــــــــــــــش غریبیم

سیلاب سرشک جــــــــــــــــاری چو آموست بیا