بهارانه بخندید

اکنون که بهارست ، بهارانه بخند ید

پیمانه بنوشید ، چو پیمانه بخند ید

آ شفته نمایید بگیسویی رسید ید

با خا طر جمع بر رخ جانانه بخند ید

هر جا که رسید ید به سبزینه نگاری

از غصه نترسید ، صمیمانه بخند ید

از همنفسان نقد نفسها بر بایید

با باده کشان می زده رندانه بخند ید

گر سطر غمی هست ، بشویید بباده

بندید کتاب غم و مستانه بخندید