گندم گفتند و جو فروشی کرد نـد

 

 

در مرگ سپیده تاج پوشی کرد نـد

 

 

بسمل شده و بخاک وخون غلطـید یم

 

 

دید ند ولیک، چشم پوشی کرد نـــد